Seguretat de la informació

ISO 27001

Implantació i manteniment ISO 27001, adaptació a la LOPD i al Reglament Europeu de Protecció de Dades

Què és ISO 27001?

Un sistema de Gestió de Seguretat de la Informació (SGSI) segons ISO 27001, és el mitjà més eficaç de minimitzar els riscos, en assegurar que s’identifiquen i valoren els actius i els seus riscos, tenint en compte l’impacte per a l’organització, i s’adopten els controls i procediments més eficaços i coherents amb l’estratègia de negoci.

Qui pot aplicar ISO 27001?

Flexible i adaptable per a qualsevol tipus d’empresa, sigui petita, mitjana o gran. S’integra fàcilment en altres sistemes de gestió, com pot ser ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015.

Per què és ISO 27001 important per al seu negoci?

Amb un sistema de la gestió de la informació, ISO 27001, obté:

  • Confidencialitat, assegurant que només qui estiguin autoritzats puguin accedir a la informació
  • Integritat, assegurant que la informació i els seus mètodes de procés són exactes i complets
  • Disponibilitat, assegurant que els usuaris autoritzats tenen accés a la informació i als seus actius associats quan ho requereix
Els Sistemes de Gestió reconeguts l’ajuden a evitar duplicitats i estructures innecessàries. Per tal d’optimitzar els recursos, és necessari que els sistemes de gestió ISO tinguin una gestió global, coordinada, cooperativa i interrelacionada. Això permet suprimir malbarataments i augmentar la productivitat i el valor afegit en la gestió.
Amb ISOBARCELONA pot normalitzar i optimitzar els seus processos amb estàndards genèrics o especialitzats., sempre ajustats a les seves necessitats.

Normes genèriques

Realitzem un servei integral en la implantació i certificació de normes genèriques com ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 o ISO 27001.

Aportem tots els recursos per tal que el projecte sigui reeixit.

Normes Sectorials

El nostre equip és flexible i podem realitzar projectes integrals sobre qualsevol norma sectorial i especialitzada. Per exemple ISO 22000, IRIS, ISO 50001…

Serveis

  • Consultoria
  • Interim management
  • Normes genèriques
  • Normes sectorials
  • Auditoria interna
  • Avaluació, millora i manteniment